elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 01.04.2023

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 63 im. J. Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji p63.bipbytom.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Koźlik-Pietrzyk, adres e-mail: przedszkole63bytom@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 286 68 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola znajduje się przy ul. Stzrelców Bytomskich 248a w Bytomiu. Na teren placówki wchodzi się przez bramę zamykaną na klamkę i zabiezpieczoną łańcuchem i kłódką.Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie a nastepnie drzwi otwierane elektronicznie (dzwonek przywołujacy personel znajduje się na wysokości ok. 160 cm). Kancelaria przedszkola znajduje się na poziomie "0" budynku, sale przedszkolne umiejscowione są na poziomie "0", poziomie 1, i na poziomie 1- budynku, dojście schodami i windą dla niepełnosprawnych.Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym.Ograniczenia dotyczą pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków (zaplecze gospodarczo kuchenne). W przedszkolu istnieje mozliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021
Liczba wyświetleń: 231
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
27.12.2021
20:50:23
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
10.12.2021
07:37:30
edycja
Ewa Koźlik-Pietrzyk
Deklaracja dostępności
10.12.2021
07:37:16
edycja
Ewa Koźlik-Pietrzyk
Deklaracja dostępności
10.12.2021
07:37:14
edycja
Ewa Koźlik-Pietrzyk
Deklaracja dostępności
10.12.2021
07:37:02
edycja
Ewa Koźlik-Pietrzyk
Deklaracja dostępności
10.12.2021
07:29:58
edycja
Ewa Koźlik-Pietrzyk
Deklaracja dostępności
10.12.2021
06:07:15
edycja
Ewa Koźlik-Pietrzyk
Deklaracja dostępności
08.12.2021
07:07:25
edycja
Ewa Koźlik-Pietrzyk
Deklaracja dostępności